זכרון דברים דירה

סוגיית זכרון דברים למכירת דירה וזכרון הדברים לקניית דירה הם נושאים בהם אנו נתקלים ומתלבטים הלוך ושוב, ואת השאלה האם לחתום או לא לחתום שמעתי פעמים רבות.

בתחתית המסך צירפתי זכרון דברים לדוגמא הן לצפיה והן להורדה אך קרטי שתקראו ותבינו את כל המשמעויות  של זכרון דברים !
 

הדבר הראשון שעלינו לדעת הוא שזכרון הדברים הוא מחייב!, והנו מסמך משפטי לכל דבר הניתן לאכיפה בבית משפט.

כאשר אנו רואים דירה שאכן מצאה חן בעינינו ואכן אנו מעונינים לקבע את הזכות שלנו לקנות אותה ולמנוע מכירת הדירה לאנשים אחרים, אנו צריכים להבין את הנקודה הקריטית שהמידע המוצג לנו הינו חלקי לחלוטיין ולכן יתכן ועל הדירה מוטלים עיקולים, יתכן ויש בה חריגות בניה, ועוד עשרות בעיות אפשריות שישליכו באופן ניכר על מחיר הדירה.

במידה ואנו חותמים על זכרון דברים המוכר יוכל לאכוף אותו גם אם לא רשומים כל הפרטים , בית המשפט ראשי להשלים אותם ולכן המלצתי החד משמעית היא להימנע מכך, עסקת נדל"ן היא עסקה מורכבת  ובעלת גורמים רבים הסמויים מן העין ויכולים להתגלות רק על ידי אנשי מקצוע כגון : עורך דין , שמאי מקרקעין, וחברות בדק בית.

מכל סיבות אלו אין אני ממליץ על חתימה על זכרון דברים.

זכרון דברים יכול להוות בעיה גם מצד המוכר וזאת בשל חייבות במס שבח  או הטלי השבחה שאינם ידועים לו במועד החתימה ויכולים להחסך ממנו במידה והדירה תימחר בעיתוי אחר , עיתוי המכירה מבחינת מס שבח הוא יכול להיות קריטי והקונה יוכל לאכוף את זכרון הדברים, ולכן זכרון דברים יכול להיות מסוכן הן מצד הקונה והן מצד המוכר.

אז מה עושים?

הדרך המיטביית היא לסכם בע"פ את הפרטים הבסיסים - מחיר , תאריך פינוי , ופרטים נוספים הקריטים לצדדים.

אם אחד מהצדדים מבקש "דמי רצינות" ניתן להפקיד בנאמנות אצל עו"ד סכום כסף שיוחזר  במידה ולא תבצע העסקה.

איך להגן על עצמנו במידה ובכל זאת החלטנו לחתום

אם בכל זאת החלטנו לחתום יש להכניס סעיף האומר כי אם בתקופת זמן  מסויימת המוסכמת על שני הצדדים לא יחתם החוזה יבוטל זכרון הדברים ולא תיהיה עילה לתביעה לאף אחד מן הצדדים .

קריטי להכניס הסתייגות כי לקונה לא תהיה הזכות לרשום הערת אזהרה בגין זכרון הדברים.

אך שוב, אני לא ממליץ לחתום על זכרון דברים  ובשום אופן לא לבצע עסקת נדל"ן ללא עזרת עו"ד שהתמחותו היא נדל"ן.

זכרון דברים לדוגמא

עקב בקשות חוזרות ונשנות מצד לקוחות שלי צירפתי כאן זכרון דברים לדוגמא הן בקובץ להורדה והן את הנוסח על מנת שתוכלו להתרשם ולהבין את מהות המסמך ואיך הוא נראה , אך שוב המלצתי היא לא לעשות שימוש במסמך זה .

להורדה  לחצו פה : זכרון דברים דירה 

 

 

זכרון דברים לדוגמא לצפיה

זכרון דברים

 

שנערך ונחתם ב________ ביום _____ בחודש _____ שנת______

 

 

ב י ן : ______________________

______________________

______________________

(להלן: "המוכרים") - מצד אחד -

 

 

ל ב י ן : ______________________

______________________

______________________

(להלן: "הקונים") - מצד שני -

 

 

הואיל והמוכרים הינם הבעלים הרשומים בלשכת רישום המקרקעין של דירת מגורים בת ____ חדרים בשטח של _________ ברחוב _________________ מס' ___ ב-___________ הידועה כגוש ___ חלקה ___ הרשומה בלשכת רישום המקרקעין ב- ___________ (להלן "הדירה");

 

 

 

והואיל והקונים ראו את הדירה ומצאוה מתאימה לצרכיהם;

 

והואיל והקונים מעונינים לקנות את הדירה מהמוכרים, והמוכרים מעונינים למכור את הדירה לקונים;

 

והואיל והמוכרים מצהירים כי הדירה נקיה מכל שעבוד ו/או חוב ו/או משכון ואין מניעה כלשהי למכור את הדירה;

 

והואיל והצדדים מעונינים להעלות על הכתב את עיקרי התחיבויותיהם בגין הדירה, עד לעריכת הסכם מכר סופי בינהם;

 

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. המוכרים מתחייבים למכור לקונים את הדירה, והקונים מתחייבים לקנות את הדירה מהמוכרים.

 

 1. התמורה

 

 1. תמורת הדירה ישולם ע"י הקונים סך של __________ $ (_______ דולר ארה"ב) שווה ערך נקוב בשקלים לפי שער הדולר היציג ביום התשלום.

 

 1. במועד חתימת זכרון הדברים ישלמו הקונים על חשבון התמורה סך של ________ ש"ח.

 

 1. מסירת החזקה

 

מוסכם בין הצדדים כי מועד מסירת החזקה בדירה יהיה ביום __________.

 

 1. הצדדים מסכימים לחתום על הסכם מפורט עד ליום _____________, אשר יחליף ויבוא במקום זכרון דברים זה.

 

 1. היה ולא יחתם הסכם עד למועד דלעיל, יהא זכרון דברים זה בטל ומבוטל.

 

 1. במעמד חתימת זכרון דברים זה יחתמו המוכרים על הסכמתם לרישום הערת אזהרה בטאבו על הדירה נשוא זכרון דברים זה על שם הקונים.

 

 1. הפרות

 

 1. היה ואחד הצדדים יפר את הוראות זכרון דברים זה בכלל ואת סעיף 4 בפרט, יפצה הצד המפר את הצד הנפגע בסך של _________$ (__________ דולר ארה"ב שווה ערך נקוב בשקלים.

 

 1. סכום זה יחשב כסכום פיצוי מוסכם וקבוע מראש ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו והצדדים לא יוכלו לטעון כנגדו ו/או כנגד שיעורו.

 

 1. חתימת המוכרים על זכרון דברים זה תחשב כאישור לקבלת הסכום האמור בסעיף 2.2 לעיל.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________

 

_______________

המוכרים

 

הקונים

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
כל מה שחובה לדעת כשקונים דירה, מוכרים דירה ומשקיעים בנדל"ן
קבוצת נדל״ן דיל