הסכם מכר | חוזה מכר | הסכם מכירת דירה

הסכם מכר הוא השלב האחרון בו למעשה עו"ד המנהלים את העסקה והצדדים אותם הם מייצגים מגיעים לסיכום על כל הפרטים החיוניים , על התחייביות הקונים והמוכרים.

צירפתי חוזה מכר לדוגמא בהמשך אותו תוכלו להוריד או לצפות בו באתר זה.


הפרטים הנכללים בחוזה המכר או בשפה העממית הסכם מכירת דירה הינם באופן כללי ביותר


פרטי הצדדים - כל הפרטים החיוניים כולל ת.ז וכדומה לאימות הצדדיים.

הצהרות הצדדים - הצהרות המוכרים כי הם בעלי הנכס , ונתוני הנכס הם, ועוד פרמטרים הקשורים לדירה הנמכרת.

מהותו של ההסכם - מהותו של ההסכם למכירת דירה ותחייבויות המוכרים.

מועד המסירה - תאריך מסירת הדירה.

פיצויים - פיצוי מוסכם על אי עמידה במסירה וביטול חוזה.

הגדרת התמורה - הסכומים אותם יקבלו המוכרים ולוחות הזמנים.

הגדרות שונות - סעדים , הגדרות שונות וכו.

כמובן שהסכם זה הוא הסכם לדוגמא בלבד ואין לעשות בו שימוש , ומלבד זאת אין לבצע עסקת נדל"ן ללא עו"ד !.חוזה לדוגמא להורדה לחצו פה - הסכם מכר


חוזה לדוגמא לצפיה


 

הסכם מכר דירה

 

שנערך ונחתם ב______ ביום ______ בחודש ______ שנת ______

 

 

ב י ן: 1. ת.ז.

2. ת.ז.

שניהם ביחד וכל אחד לחוד

(להלן: "המוכרים")

- מצד אחד -

 

ל ב י ן: 1. ת.ז.

2. ת.ז.

שניהם ביחד וכל אחד לחוד

(להלן: "הקונים")

- מצד שני -

 

הואיל והמוכרים הינם הבעלים הרשומים והמחזיקים הבלעדיים של דירת המגורים הנמצאת בקומה ____ של הבנין מס' ____ ברחוב ______ ב______ והידועה כחלקה ______ בגוש ____ בשטח של _____מ"ר, הכוללת ____ חדרים לרבות מטבח, שרותים, גגות מרוצפים בשטח של ______ מ"ר מ"ר וחניה מקורה בשטח של ______ מ"ר וכן את החלקים היחסיים ו/או הצמודים לדירה ברכוש המשותף כמפורט (להלן - "הדירה") בנסח המקרקעין המצ"ב כנספח א' להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו;

והואיל והמוכרים מצהירים כי הדירה חופשיה ונקיה מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות שכירות ו/או זכות חזקה ו/או משכנתא ו/או כל זכויות לטובת צד שלישי כלשהו;

 

והואיל והמוכרים מצהירים כי במצב זה תועברנה זכויות החזקה והבעלות הבלעדיות בדירה על שם הקונים;

 

והואיל ואין כל מניעה לרישום מיידי של הדירה ע"ש הקונים בלשכת רישום המקרקעין;

 

והואיל והמוכרים מעונינים למכור את מלא זכויותיהם בדירה לקונים ולמסור להם גם את החזקה הבלעדית בה;

 

והואיל והקונים מעונינים לרכוש את מלוא זכויות הבעלות ולקבל את החזקה הבלעדית שיש למוכרים בדירה, הכל בכפוף לתנאי הסכם זה;

 

והואיל והצדדים מעונינים להסדיר את כל היחסים הקשורים להסכם זה של הדירה באופן ובתנאים שיפורטו להלן;

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

מבוא ונספחים

 

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וכל האמור בו כאילו נאמר בהסכם גופו.

 

 1. כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה המופיעה בנספחי ההסכם, תהא ההוראה שבהסכם, עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראת ההסכם, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

 

כותרות הסכם זה הינן לשם נוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנותו של ההסכם ו/או תנאיו.

 

 1. מהות ההסכם

 

 1. המוכרים מתחייבים בזאת למכור ולהעביר את זכויות הבעלות בדירה ולמסור את החזקה בה לידי הקונים והקונים מתחייבים לרכוש את זכויות הבעלות שיש למוכרים בדירה ולקבל את החזקה בה מידיהם בהתאם לתנאי הסכם זה.

 

 1. למען הסר ספק, מובהר, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי מכר הדירה ע"פ הסכם זה נעשה בהתאם למצב הדירה כפי שהוא נראה בעין (AS IS) ריקה מכל חפץ למעט הארונות בחדרי השינה, השרותים, המטבח, מערכת האזעקה, מערכת המיזוג המרכזית קולט האדים שבמטבח הדירה ויתר הציוד כמפורט בנספח ב' להסכם המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

 

 1. עוד מובהר כי מכר הדירה נעשה בכפוף ובתמורה למילוי התחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים ע"פ הסכם זה, במלואן ובמועדן.

הקונים מצהירים ומאשרים כדלקמן:

 

 1. כי ראו ובדקו את הדירה ואת סביבתה בבדיקה המספקת אותם.

 

 1. כי בדקו את מצב רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ובמשרדי העיריה ואת המצב התכנוני וזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות בגין הדירה.

 

 1. כי מצאו את הדירה תקינה ולשביעות רצונם ומתאימה לכל צרכיהם, וכי הם מוותרים על טענת אי התאמה ו/או פגם בקשר לדירה, ובלבד שהמוכרים ימסרו את הדירה לקונים במצבה כפי שראו אותה בעת חתימת הסכם זה, למעט בלאי סביר.

 

 1. כי יש ביכולתם למלא אחר ההוראות וההתחייבויות החלות עליהם ע"פ הסכם זה.

 

 1. כי הם רוכשים את הדירה על סמך בדיקתם בלבד ולא ע"פ התחייבות ו/או ערבות ו/או מצג ו/או הבטחה כלשהם של המוכרים מלבד המפורט בהסכם זה.

 

המוכרים מצהירים ומאשרים כדלקמן:

 

 1. כי הינם הבעלים הרשומים הבלעדיים של הדירה.

 

 1. כי הינם בעלי החזקה היחודית והבלעדית בדירה.

 

 1. כי אין כל מניעה חוקית ו/או עובדתית ו/או חוזית ו/או אחרת לרישום מיידי של הדירה על שם הקונים.

 

 1. כי הדירה נקיה מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או משכנתא ו/או כל זכות אחרת לטובת צד ג'.

 

 1. כי ככל שידוע להם אין בדירה כל פגם ו/או מום נסתר.

 

 1. כי ימסרו לקונים את כל המידע המצוי בידם למען רישום הדירה ע"ש הקונים.

 

 1. כי לא הוטלו צווי הריסה מכל מין וסוג בגין הדירה ו/או הבנין בו היא בנוייה ו/או חלק מהם ו/או צווי איסור שימוש בבנין ו/או בדירה ו/או בחלק מהם, וכי לפי מיטב ידיעת המוכרים אין לרשויות המוסמכות כל עילה לבקש ו/או לקבל צווים שכאלו.

 

 1. המוכרים מצהירים כי קיימת פוליסת ביטוח מבנה על שמם על הדירה, וכי בין היתר מכסה הפוליסה בגין נזקים ו/או פגמים ו/או ליקויים למבנה הדירה שלא בשל בלאי סביר, וכי פוליסה זו תמשיך להיות תקפה עד למועד מסירת החזקה בדירה לקונים.

 

 1. המוכרים מצהירים כי ידוע להם כי הקונים עומדים לקבל משכנתא מאת בנק למשכנתאות, לשם מימון חלק מהתמורה בגין הדירה והם מסכימים בזאת לחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק למשכנתאות לשם כך, לרבות בקשה לרישום הערת אזהרה בדבר המשכנתא הנ"ל.

 2. למען הסר ספק מובהר כי אי קבלת הקונים הלוואה ו/או משכנתא למימון רכישת הדירה מכל גורם שהוא, אין בה כדי להקים לקונים עילה לביטול ההסכם ו/או הפרתו על ידם.

 

מסירת החזקה בדירה

 

 1. החזקה היחודית בדירה תמסר לקונים ע"י המוכרים עד ליום _________ (להלן - "מועד מסירת החזקה").

 

 1. בעת מסירת החזקה תהא הדירה נקיה מכל חפץ ואדם וכפי מצבה הנראה לעין ביום חתימת ההסכם למעט בלאי סביר, כשהיא ראויה למגורים וכל מערכות מיזוג האויר והאזעקה פועלות כסדרן, בהתאם לנספח ב'.

 

 1. היה ונגרם ליקוי ו/או פגם ו/או נזק כלשהו לדירה בין מועד חתימת ההסכם ועד למסירת החזקה, מתחייבים המוכרים לדאוג לתיקון הנזק ו/או הליקוי ו/או הפגם על חשבונם ולאלתר.

 2. החזקה תינתן בכפוף לכך שהקונים מלאו בדווקנות את כל התחייבויותיהם על פי הסכם זה במלואן ובמועדן.

 

 1. אחרו המוכרים בפינוי הדירה ומסירת החזקה בה לידי הקונים, כמפורט לעיל, ישלמו המוכרים לקונים בגין כל יום אחור סך בשקלים השווה ל ________$ ( ______דולר ארה"ב).

 

 1. את הסכום האמור בסעיף קטן 6.5 יהיו הקונים רשאים לנכות מיתרת התמורה שעליהם לשלם למוכרים.

 2. הסכום הנקוב בסעיף 6.5 דלעיל הינו בנוסף לכל סעד ו/או תרופה ו/או פיצוי אחר אותו יהיו הקונים זכאים לתבוע מאת המוכרים ע"פ כל דין ו/או על פי הוראות הסכם זה.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי אין בתשלום הסכום האמור בסעיף 6.5 לעיל כדי לאפשר ו/או להתיר ו/או להעניק זכות למוכרים לאחר בפינוי ובמסירת החזקה בדירה לקונים במועד המוסכם.

 

 1. מובהר ומוסכם כי במקרה והקונים לא עמדו בהתחייבויותיהם ע"פ הסכם זה, זכאים המוכרים לדחות את מועד מסירת החזקה עד למועד מאוחר יותר בו ימלאו הקונים אחר התחייבויותיהם, ואיחור במסירת החזקה ע"פ סעיף זה לא יחשב להפרה של ההסכם ולא יקנה לקונים כל סעד ו/או תרופה.

 

 1. הסכום כאמור בסעיף 6.5 לעיל, הינו בגדר פיצוי מוסכם, מוערך וקבוע מראש ואיננו דורש הוכחת נזק מטעם הקונים לשם קבלתו.

 

התמורה

 

 1. תמורת מכירת מלוא זכויות הבעלות של המוכרים בדירה ומתקניה ומסירת החזקה הבלעדית לידי הקונים, כמפורט בהסכם זה, מתחייבים הקונים לשלם למוכרים סך בשקלים השווה ל_______$ (________________ דולר ארה"ב) (להלן -"התמורה") כפי ערכם בש"ח לפי השער היציג של הדולר המתפרסם על ידי בנק ישראל ושיהיה ידוע במועד ביצועו של כל תשלום.

 2. התמורה תשולם במועדים ובתנאים כמפורט להלן:

 

 1. סך בשקלים השווה ל______$ (______ דולר ארה"ב) ישלמו הקונים למוכרים בעת חתימת הסכם זה, וכנגדו תרשם לטובת הקונים הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

 

 1. סך נוסף בשקלים השווה ל_____________$ (________ דולר ארה"ב) ישלמו הקונים למוכרים עד ליום _______ ובלבד שעד למועד זה ימציאו המוכרים לקונים את האישורים הבאים:

 

 1. אישור על תשלום מס שבח או פטור מתשלום המס בגין מכירת הדירה;

 

 1. אישור על תשלום או פטור מתשלום היטל השבחה;

 

 1. אישור על תשלום כל המסים לעיריה וחובות אחרים בגין שימוש בדירה;

 

 1. יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר מהמוכרים לקונים או לבאי כוחם.

לא יומצאו כל המסמכים המפורטים לעיל, ידחה התשלום הנ"ל עד להמצאת כל המסמכים כאמור.

 

 1. היתרה בשקלים בסך השווה ל________$ (______ דולר ארה"ב) תשולם למוכרים באמצעות המחאה בנקאית שתמסר במעמד מסירת החזקה בדירה לידי הקונים, וכנגד מסירת הדירה והעברת כל הזכויות בדירה ע"ש הקונים כשהן נקיות מכל שעבוד ו/או חוב ו/או משכנתא ו/או עיקול ו/או כל זכות של צד ג' בנכס ורישום הזכויות ע"ש הקונים בלשכת רישום המקרקעין.

 

במועד זה יהיו רשאים הקונים לנכות מסכום זה תשלומים ששולמו על ידם ושחובת תשלומם חלה על המוכרים וכן קנסות או תשלומים אחרים שעל המוכרים לשלם לקונים על פי הסכם זה.

 

 1. איחור של עד 7 ימים במילוי התחייבויות הצדדים על פי סעיף זה לא יחשב כהפרת ההסכם.

 

 1. אחרו הקונים בתשלום מעבר ל- 7 ימים, ישלמו הקונים למוכרים, החל מהיום הראשון שלאחר המועד הנקוב בהסכם, ריבית פגורים הנהוגה בגין משיכת יתר חריגה מחשבונות חח"ד כמקובל בבנק ________ בע"מ בגין הסכום שאחרו בתשלומו, ממועד התשלום ועד התשלום בפועל זאת בנוסף לכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד להם זכאים המוכרים ע"פ הוראות הסכם זה ו/או ע"פ כל דין בגין האחור בתשלום כאמור.

 

 1. לקונים מוקנית הזכות להקדים תשלומים על פי ההסכם למועדים הקודמים לאלה המצוינים בהסכם, וזאת בתנאי שהודיעו על כך בכתב למוכרים __ ימים לפני ביצוע התשלום המוקדם.

 

 1. שער הדולר

 

 1. התשלומים על פי הסכם זה ישולמו כשהם צמודים לשער היציג של דולר ארה"ב כפי שהוא יתפרסם על ידי בנק ישראל ושיהיה ידוע בעת התשלום.

 

 1. התשלום ייעשה בשעות הפתיחה המקובלות של הבנקים עד לשעה 11:00 בימים בהם מתקיים מסחר במט"ח בבנקים בלבד. כל סכום שישולם לאחר השעה 11:00 יחושב לפי שער הדולר שיתפרסם על ידי בנק ישראל בגין היום בו נעשה התשלום בפועל.

 2. בכל מקרה לא יהיה שער הדולר במועד ביצוע כל תשלום נמוך מהשער היציג הידוע ביום חתימת ההסכם דהיינו _____ ש"ח לדולר.

 

 1. היה ולא יפרסם בנק ישראל מכל סיבה שהיא את השער היציג של הדולר, יבוא במקומו הממוצע שבין שער הקניה לשער המכירה של דולר ארה"ב בהעברות והמחאות כנהוג בבנק _______בע"מ במועד ביצועו של כל תשלום.

 

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי כל תשלום יבוצע כנגד קבלה ו/או אישור מתאים על תשלומו.

 

 1. תשלום שבוצע בהמחאה ו/או באמצעות שטר יחשב כנפרע רק לאחר פרעונו בפועל.

 

העברת הזכויות בדירה

 

הצדדים מתחייבים לפעול לשם העברת מלוא זכויות המוכרים בדירה ע"ש הקונים בכפוף להוראות הסכם זה, ובין היתר לחתום ו/או להמציא אישורים כדלקמן:

 

 

 1. יפוי כח

 

 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל מנת להבטיח את זכויות הקונים, יחתמו המוכרים במעמד חתימת הסכם זה על יפוי כח בלתי חוזר לזכות הקונים.

יפוי הכח מצורף להסכם זה כנספח ג', ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 1. יפוי הכח ישאר בנאמנות בידי עו"ד ______ (להלן: "הנאמן") עבור הקונים, ועליו יהיה למסור יפוי כח זה לקונים רק לאחר ששלמו הקונים למוכרים את שני התשלומים המפורטים בסעיפים 7.2.1 ו- 7.2.2 לעיל.
  הנאמן יאשר בחתימתו את הסכמתו לפעול כאמור בסעיף זה.

 

 1. אין בחתימת המוכרים על יפוי הכח כדי לשחררם מהופעה בפני הרשויות השונות, כפי שידרש לצורך מילוי התחייבויותיהם ע"פ הסכם זה.

 

 1. המצאת אישורים

 

 1. המוכרים מתחייבים להמציא את כל האישורים הדרושים, לרבות מטעם עירית _____, חברות החשמל, הגז, בזק וכו' ומכל גורם אחר בגין תשלום ארנונה, וכל חשבון אחר כפי שיידרש לצורך העברת הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין.

 

 1. חתימה על שטרי המכר

 

הצדדים להסכם זה מתחייבים להופיע במועד מסירת החזקה או בכל מועד אחר שיוסכם עליו מראש לצורך חתימה על שטרי המכר ועל כל המסמכים האחרים הדרושים לשם ביצוע הוראות ההסכם.

 

 1. רישום הערת אזהרה

 

הקונים יהיו רשאים לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר קיומו של הסכם זה והמוכרים יעשו כל שביכולתם על מנת לסייע לקונים ברישום ההערה כאמור.

 

 

 

 

 1. רישום הזכויות בדירה

 

 1. המוכרים מתחייבים בזאת כי בכפוף למילוין הדווקני של התחייבויות הקונים במלואן ע"פ ההסכם עד ליום ______ (להלן: "מועד הרישום"), יפעלו להעברת מלוא זכויות הבעלות בדירה על שם הקונים בלשכת רישום המקרקעין, כשהדירה חופשיה מכל חוב, עיקול, שיעבוד, משכנתא, זכות שכירות, זכות חזקה ו/או זכות אחרת כלשהי לטובת צד שלישי.

 

למען הסר ספק מובהר כי הרישום בפועל בלשכת רישום המקרקעין יעשה ע"י הקונים ו/או מטעמם, ועל חשבונם בלבד.

 

 1. לא ניתן היה לבצע את רישום הדירה במועד הרישום, מסיבה שאינה תלויה במוכרים, יידחה מועד הרישום למועד בו תהיה אפשרות לבצע את הרישום.

 

 1. עיכוב בהעברת הבעלות וברשום הזכויות ע"ש הקונים, שאינם תלויים במוכרים, לא יהווה הפרת הסכם זה ולא יזכה בכל פיצוי, ובלבד שהמוכרים פעלו בשקידה ובזריזות סבירה ועשו ככל שביכולתם לשם העברת הבעלות ורישום הזכויות.

 

 

 

 1. המוכרים מתחייבים בזאת, כי מיום חתימת הסכם זה ועד למועד הרישום, לא ישעבדו את הדירה ויסירו על חשבונם כל עיקול שיוטל על הדירה, אם יוטל, וזאת תוך ___ ימים מיום הטלתו.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי רישום הדירה על שם הקונים מותנה במילוי דווקני של כל התחייבויות הקונים, כאמור בהסכם זה. לא עמדו הקונים בכל התחייבויותיהם כאמור בהסכם זה, יידחה מועד הרישום למועד בו ימלאו הקונים אחר הוראות הסכם זה במלואן, וזאת בנוסף לכל זכויות המוכרים ו/או תרופות ו/או סעדים בגין אי מילוי התחייבויות הקונים במועדם המוקנים להם ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין.

 

 1. תשלומים נוספים

 

 1. המוכרים מתחייבים לשאת בכל המיסים, תשלומי החובה, ההיטלים העירוניים והממשלתיים לרבות, תשלומי ארנונה, מים, חשמל, גז, חשבונות טלפון, ועד הבית ושאר תשלומים אשר חלים ויחולו על הדירה והשימוש בה עד ליום מסירת החזקה בדירה לקונים, ואילו ממועד זה ואילך יחולו וישולמו תשלומים אלה על ידי הקונים בלבד.

 

 1. המוכרים ישאו בתשלום מס שבח מקרקעין, אם יחול, בקשר למכירת זכויותיהם בדירה.

 

 

 1. היטל השבחה, אם וככל שיחול, עד ליום החתימה על הסכם זה, ישולם על ידי המוכרים. לאחר מועד זה ישאו בתשלום זה, אם יחול, הקונים.

 

 1. הקונים ישאו בתשלום מס רכישה בקשר להעברת הזכויות בדירה על שמם.

 

 1. הוצאות רישום הזכויות בדירה על הקונים, יחולו על הקונים.

 

 1. מס מכירה, אם יחול, ישולם ע"י המוכרים.

 

 1. דמי תיעול, ביוב ומדרכה, ככל שהמוכרים ידרשו לשלם עד ליום חתימת ההסכם, יחולו על המוכרים, וממועד זה ואילך יחולו על הקונים בלבד.

 

 1. כל צד ישא בהוצאות שכ"ט עורך דינו.

 

 1. הוצאות העברת מונה הגז בדירה ע"ש הקונים יחולו על הקונים, וסכום הפקדון שהופקד ע"י המוכרים בחברת הגז יועבר לידי המוכרים מהקונים תמורת ויתור המוכרים על הזכות לגז בחברת הגז.

 

 1. מוסכם כי קו הטלפון של המוכרים לא יישאר בדירה, והמוכרים ישאו בהוצאות העברתו והעתקתו.

 

 

 1. הפרות וסעדים

 

 1. על הוראות והפרות הסכם זה יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א - 1970.

 

 1. הוראות סעיפים ________ והצהרות הצדדים במבוא להסכם הינן מעיקרו של הסכם זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית, כמשמעה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א - 1970.

 

 1. פיצויים מוסכמים

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזה כי צד אשר יפר הוראה יסודית של הסכם זה ו/או יחזור בו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, יהיה חייב לשלם לצד השני פיצויים קבועים מוערכים ומוסכמים מראש בסך של _______$ (______ דולר ארה"ב), שישולמו בשקלים חדשים לפי השער היציג של הדולר בעת התשלום, וזאת בנוסף לכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד העומדים לרשותו של הצד הנפגע לפי כל דין ו/או ע"פ הוראת הסכם זה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מן ההפרה.

 

 1. תשלום פיצויים זה כאמור בסעיף קטן 10.3.1 איננו מותנה בהוכחת נזק כלשהו.

 

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד לתבוע מהצד השני, כל סעד אחר לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970 ובכלל זה סעד של אכיפת ההסכם ו/או ביטולו.

 

 1. תשלום שחובת תשלומו חלה על הצד השני

 

 1. שילם אחד הצדדים תשלום אשר חובת תשלומו חלה על הצד השני, וזאת לאחר שהתרה בצד השני בהודעה בכתב לשלמו והצד השני לא שלמו תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבת הסכום ששולם מהצד השני או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לצד השני עפ"י הסכם זה.

 

 1. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום מיד עם דרישתו הראשונה, כשהוא צמוד לדולר מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל ובתוספת ריבית דולרית של % לחודש או חלקה היחסי לכל חלק ממנו.

שונות

 

 1. הסכם זה ממצה וכולל את מלוא כוונת הצדדים ורצונם והמוסכם ביניהם ויבטל כל הבטחה ו/או מצג ו/או התחייבות ו/או זכרון דברים אם וככל שניתנו ו/או נחתמו עובר לחתימתו.

 

 

 

 1. לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, הנחה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר אליו ו/או בקשר עם הדירה נשוא ההסכם, אלא אם וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם.

 

 1. הימנעות ו/או איחור צד להסכם לאכוף זכות מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין, לא תחשב למניעות מצידו ולא תימנע הימנו לעשות כן בעתיד.

 

 1. הוראות ההסכם הן ותהיינה תניות שלובות לכל דבר ועניין.

 

 1. למען הסר ספק, אין ולא יהיה תוקף להסכם זה אלא אם וככל שייחתם על ידי שני הצדדים לו, ותוקפו של הסכם זה מותנה בחתימתו על ידי שני הצדדים ויחידיהם.

 

 1. לצורך הסכם זה המוכרים מיוצגים ע"י עו"ד ______ והקונים מיוצגים ע"י עו"ד ________.

 

 1. כל אחד מהצדדים מצהיר ומתחייב בנפרד, כי הקשר בינם לבין הצד האחר נוצר שלא באמצעות מתווך והם אינם חייבים בתשלום דמי תיווך כלשהם.

 

 1. הצדדים מצהירים, כי הם חותמים על ההסכם לאחר שקראוהו והבינוהו לאשורו, לאחר שהוסבר להם תוכנו ומשמעותו.

 

 

 

 1. בהסכם זה, לשון רבים משמעה גם לשון יחיד וההפך. במקרה שהמונחים "המוכרים" ו/או "הקונים" מתייחסים ליותר מאדם או גוף אחד, יהיו כל יחידי המוכרים ו/או הקונים, לפי הענין, אחראים על פי הסכם זה ביחד ולחוד.

כל אימת שאחד מיחידי המוכרים ו/או הקונים יחתום על כל מסמך, כתב, מכתב, או אישור מכל סוג שהוא בכל ענין ודבר הקשור בהסכם זה, ביצועו או הנובע הימנו, תחייב חתימתו את יתר יחידי המוכרים ו/או הקונים, על פי הענין, וחתימת הסכם זה על ידי יחידי המוכרים והקונים תחשב לכל דבר וענין ודבר כמתן הרשאה על ידי יחידי המוכרים ו/או הקונים לפי הענין, בינם לבין עצמם ומאחד למשנהו, לחייב את יתר יחידי המוכרים ו/או הקונים, לפי הענין, בכל ענין ודבר הקשור בהסכם זה.

 

 1. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן אותן כתובות המצוינות במבוא להסכם.

 

 1. כל הודעה בקשר להסכם זה מצד אחד למשנהו לפי הכתובות הנ"ל יראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד שאליו נועדה 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום, ואם שוגרה באמצעות פקס ו/או דואר אלקטרוני - תוך 24 שעות, ואם נמסרה ביד - מיד עם המסירה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

המוכרים הקונים

 

רשימת הנספחים:

 

נספח א' - נסח מקרקעין של הדירה

נספח ב' - פרוט החפצים, הציוד והרהיטים הקבועים המהווים חלק בלתי נפרד מהדירה

נספח ג' - יפוי כח בלתי חוזר לטובת הקונים

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
כל מה שחובה לדעת כשקונים דירה, מוכרים דירה ומשקיעים בנדל"ן
קבוצת נדל״ן דיל