חוזה שכירות דירה

חוזה שכירות דירה


השכרת דירה היא לעיתים קרובות בשביל רובנו מתן הרשאה לאדם זר להתגורר באחד מהנכסים היותר יקרים וחשובים אשר ברשותנו, ולכן חשוב לעשות זאת בצורה החכמה והטובה ביותר.


צירפתי לכם מגוון עצות וטיפים חשובים בנושא, וחוזה לדוגמא על מנת שתוכלו לעיין בו ולהוריד אותו.
 

 

 

 


עצות קריטיות להשכרה נכונה ומדריך נכון תוכלו לראות כאן - מדריך השכרת דירה

איך לקבל תשואה חסרת תקדים עבור הדירה שלכם תוכלו לראות כאן - פרסום דירה להשכרה

להורדת החוזה ולצפיה בו לחצו כאן - חוזה שכירות דירה לדוגמא להורדה

צירפתי את החוזה בהמשך הדף על מנת שתוכלו לעיין בו


חוזה שכירות בלתי מוגנת לדוגמא


שנערך ונחתם בנתניה ביום X לחודש X שנת 2014
בין:
XX, ת.ז. XX
מנתניה

(להלן: "המשכיר")
מצד אחד

לבין:
1. X, ת.ז X
2. X, ת.ז X
מרחוב X X דירה 1 נתניה

(להלן: "השוכרים")
מצד שני

והואיל: והמשכיר הנו הבעלים ו/או מי שהנו בעל הזכויות להירשם כבעלים בדירה הנמצאת בקומה הראשונה של הבניין ברחוב ההגנה X דירה 1 בנתניה, הידועה גם כגוש 11111, חלקה 11 חלקת משנה 11, (להלן: "הדירה");
הואיל : והשוכר מעונין לשכור את הדירה מאת המשכיר לתקופה שמיום 5/09/2013 עד ליום 4/09/2014 (להלן: "תקופת השכירות") בהתאם לתנאי חוזה זה;
והואיל : והמשכיר מעונין להשכיר את הדירה לשוכר על מנת שישתמש בה למגוריו בהתאם לתנאי חוזה זה;
והואיל : והשוכר מעונין לשכור את הדירה למגורים בהתאם לתנאי חוזה זה;
והואיל : ומוסכם בין הצדדים כי השכירות הנ"ל לא תהיה מוגנת עפ"י חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר") או כל הוראות החוק האחרות שיבואו במקומו וזאת בין היתר מן הטעם שהשוכר לא שילם ולא ישלם דמי מפתח וכי הוא שוכר את הדירה לתקופת השכירות בלבד כשלאחריה תחזור החזקה בדירה למשכיר;


לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא:

המבוא לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מתנאיו ומהוראותיו ויקרא בכפיפה אחת עם תוכנו.
כל פניה בגוף יחיד ובלשון זכר בחוזה זה הינה למטרות נוחות בלבד, ואין בה כשלעצמה בכדי לפטור מי מבין החתומים על החוזה מלעמוד בחובותיו והתחיבויותיו על פי החוזה.
במידה מדובר במשכירים או שוכרים מרובים חובות וזכויות החוזה יחולו על כל אחד מהחתומים עליו ביחד ולחוד.

2. קשר השכירות ותקופת השכירות:

2.1 המשכיר מתחייב להשכיר לשוכר את הדירה, והשוכר מתחייב לשכור את הדירה מאת המשכיר הכל בהתאם לחוזה זה והוראותיו.

תקופת השכירות הנה למשך 12 חודשים, החל מיום 5/9/2013 וכלה ביום 4/9/2014.

3. מטרת השכירות:

3.1 השוכר מתחייב להשתמש בדירה אך ורק למגוריו ולא יהיה רשאי להשתמש בדירה לכל מטרה אחרת, ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב.
3.2 השוכר מצהיר כי הוא ראה את הדירה וכי בדק אותה ואת אפשרויות השימוש בה למטרותיו, וכי מצא אותה מתאימה לצרכיו ולמטרותיו מכל הבחינות והוא מוותר על זכותו לטעון כל טענה בקשר לאי התאמה.

4. אופציה – זכות להארכת תקופת השכירות:

לשוכרים לא תהיה האופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופת שכירות נוספת מעבר לשנה המופיע בהסכם זה.

5. שינויים במושכר:

5.1 השוכר לא יהיה רשאי לבצע שינויים בדירה מבלי לקבל את הסכמת המשכיר
מראש ובכתב.
5.2 שינויים שיבוצעו בדירה, לאחר קבלת אישור בכתב ומראש של המשכיר, למעט אותם שינויים, שיפורים ותוספות, הניתנים להסרה מעצם טיבם, יהיו עם תום תקופת השכירות נחלתו של המשכיר ויישארו בבעלותו, והשוכר לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם, אלא אם כן הביע המשכיר את רצונו שמצב הדירה יוחזר לקדמותו, או אז מתחייב השוכר לבצע על חשבונו כל עבודה שתידרש ולהביא את הדירה ולמסרה באותו מצב כפי שנמסרה לו לשימושו על פי חוזה זה למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.
5.3 לשוכר לא תקום זכות קיזוז לגבי הוצאות שנגרמו עקב שינויים אשר יעשה או עשה השוכר במושכר, וגם זאת רק במידה ויינתן אישור מהמשכיר ובכפוף לסעיף 5.2 לעיל.

6. אחזקה ובדק:

6.1 השוכר מתחייב לשמור על הדירה ועל המתקנים שימצאו בה, במצב טוב, נקי ותקין במשך כל תקופת השכירות, למעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל בדירה, במתקניה ובמקבעיה.
מובהר בזאת כי הואיל והדירה הנה במצב טוב, על השוכר להקפיד במיוחד ולהימנע מכל נזק לדירה.
6.2 ידוע לשוכר כי הדירה נמצאת בבית מגורים והוא מתחייב לשמור על שקט ועל ניקיון בהתאם למקובל ולהימנע מכל רעש ו/או הפרעה בלתי סבירים ליתר הדיירים בבניין בו נמצאת הדירה.
6.3 השוכר מתחייב לתקן, על חשבונו, כל נזק וכל פגם שנגרם ושיגרם לדירה או לכל השייך לה בתקופת השכירות, כתוצאה משימוש השוכר בתקופת השכירות, מיד עם הווצרם. זאת למעט תיקונים יסודיים ולמעט תיקונים הנובעים מבלאי סביר, אשר האחריות לתיקונם תחול על המשכיר.
6.4 המשכיר לא יהיה אחראי לתיקונים כלשהם בגין שימוש שלא על פי חוזה זה.
6.5 לא ביצע השוכר תיקון כאמור בסעיפים 6.3 ו6.4- יהיה המשכיר רשאי, אך לא חייב, לבצעו על חשבון השוכר. השוכר מתחייב להשיב לאלתר למשכיר את ההוצאות שעמד בהן לצורך התיקון, וזאת מיד עם דרישת המשכיר, עפ"י קבלות שיוצגו בפניו.
6.6 השוכר מתחייב להודיע למשכיר על כל ליקוי בדירה אשר באחריות הקבלן, כך שהליקויים יתוקנו בתקופת השכירות ובמיוחד בתום שנת הבדק הראשונה.

7. דמי השכירות:

7.1 בתמורה לשימוש בדירה ובחפצים על פי הוראות חוזה זה ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות לתקופה של 12 חודשים ראשונים סך של ZZZ ₪ (להלן: "דמי השכירות").
7.2 השוכר ימסור למשכיר במעמד חתימת הסכם זה, ארבעה שיקים בסך ZZZ ₪ (ZZZ אלפים ומאה) כל אחד, הראשון מזומן ושלושה דחויים בהפרשים של שלושה חודשים בין מועד פרעון האחד למשנהו, קרי שיק ראשון לתאריך ZZ שיק שני ZZ שיק שלישי ZZ שיש רביעי ZZ.
7.3 השוכר מתחייב לשלם דמי שכירות עבור תקופת השכירות במלואה, גם אם יפסיק, מכל סיבה שהיא, להשתמש בדירה עוד קודם לסיום תקופת השכירות.
7.4 על אף האמור בס"ק 7.3 יהא רשאי השוכר במהלך תקופת השכירות להביא במקומו שוכר חלופי (להלן: "השוכר החלופי"), ובלבד שהשוכר החלופי יהא מקובל על המשכיר, ויעמוד בכל תנאי הסכם זה, לרבות המצאת ערבים נוספים מתאימים לשביעות רצונו של המשכיר.
7.5 אין האמור בסעיף 7.4 לעיל בכדי לפטור את הערבים המקוריים מחבותם כלפי המשכיר, וזאת עד תום מועד תקופת השכירות המלאה וסילוק כל החובות של השוכר.

8. אי תחולת חוק הגנת הדייר:

8.1 מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים, כי השכירות לפי חוזה זה הנה לתקופה מוגבלת כמוגדר בחוזה, כי המשכיר הינו הבעלים ובעל זכויות החזקה הבלעדיים בדירה, אשר בנייתה הסתיימה לאחר ה- 20 באוגוסט 1968 כ"ו באב תשכ"ח,
ובמועד זה לא היה דייר כלשהו זכאי להחזיק בדירה, ואין כיום דייר הזכאי להחזיק בדירה.
8.2 מוצהר בזה במפורש כי השוכר אינו משלם בקשר לשכירות לפי חוזה זה דמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר או תשלומים הוניים כלשהם. כמו"כ מוסכם, כי כל תשלום ששילם ו/או ישלם השוכר בגין השכירות יהוו דמי שכירות.
8.3 השכירות לפי חוזה זה אינה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 ו/או כל חוק אחר, קיים או עתידי, הבא להגן על דיירות, ולא תחול על השכירות כל הגבלה שבדין, קיים או עתידי, הבא להגן על דיירים, והשוכר לא יהיה זכאי, עבור הפינוי, לכל תשלום ו/או זכות הנובעים מחיקוקים, בין קיימים ובין עתידיים שעניינם הגנת הדייר.

9. תשלומים והוצאות:

9.1 בנוסף לדמי השכירות ישא וישלם השוכר, במשך כל תקופת השכירות, את כל ההוצאות השוטפות הקשורות באחזקת הדירה ובשימוש בה, לרבות חשבונות טלפון, מים, חשמל, גז, ניקיון, ועד בית, ארנונה, גז וכיוצ"ב, .
9.2 השוכר מתחייב להמציא למשכיר, לפי דרישות ותוך זמן סביר, קבלות המעידות על ביצוע כל התשלומים החלים עליו על פי חוזה זה.
9.3 השוכר ישא בתשלום כל המיסים וההיטלים העירוניים החלים על השוכר שיהיו בתקופת השכירות (אם יהיו).
9.4 מוסכם כי בתוך 30 ימים מיום חתימת הסכם זה יעביר המשכיר את תשלומי חברת החשמל, מים, ארנונה, גז, וטלפון על שמו.
9.5 לא הועברו החשבונות על שם המשכיר בתוך 60 ימים, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, אשר תזכה את המשכירים בכל פיצוי על פי דין ועל פי הסכם זה.
9.6 הועברו החשבונות על ידי השוכרים כנדרש יוחזר שיק הבטחון לבעליו בדואר רשום.
9.7 מוסכם כי כל החובות של המושכר טרם חתימת הסכם זה ישולמו על ידי המשכירים, והמושכר יתקבל כאשר הוא נקי מכול חוב או התחייבות.

10. הסבת זכויות:

10.1 השוכר מתחייב לא להעביר, לא למסור, לא להשכיר בשכירות משנה, לא לשעבד ו/או למשכן בכל דרך את זכויותיו על פי חוזה זה או כל חלק מהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
10.2 מוסכם כי כל נזק חוב או הפרה שתגרם על ידי השוכר הנוסף יהיו השוכרים חייבים ביחד ולחוד, ואין טיעון נימוק או טענה אשר תפטור את הערבים המקוריים מחבותם כלפי המשכיר, וזאת עד תום מועד תקופת השכירות המלאה וסילוק כל החובות של כל השוכרים.
10.3 המשכיר יהיה רשאי לשעבד ו/או למסור את זכויותיו בדירה או עפ"י חוזה זה, כולן או חלקן, ללא צורך בהסכמת השוכר, ובלבד שלא תפגענה זכויות השוכר המפורטות בחוזה זה.
10.4 השוכר מתחייב לאפשר למשכיר או לבאי כוחו להיכנס לדירה בשעות סבירות ומקובלות, תוך תאום של 48 שעות מראש עם השוכר, כדי לבדוק את מצב הדירה. כן מתחייב השוכר לאפשר למשכיר להציג את הדירה בשעות סבירות ומקובלות לשם השכרתה או מכירתה.

11. כללי:

11.1 כל תשלום או מס שישולם ע"י צד אחד ותשלומו חל על הצד השני, יחזיר הצד השני לצד המשלם את הסכום מיד עם דרישה ראשונה.
11.2 השוכר יהיה אחראי לכל הנזקים לרכוש ו/או לגוף מכל סוג ומין שהוא למושכר ו/או לתכולתו ו/או רכושו של השוכר ו/או לבנין ו/או לדייריו ו/או למבקרים במושכר ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לכל אדם הנמצא בדרך למושכר וממנו ואשר נובע או קשור בכל דרך שהיא לשימושו במושכר ו/או לפעילות כל שהיא של השוכר או מי מטעמו - ולמעט נזק למושכר עקב בלאי טבעי.
11.3 המשכיר לא ישא בכל אחריות שהיא בגין אובדן, או נזק, או גניבה, או פריצה או כל הוצאה כספית שיגרמו בקשר עם אחריותו של השוכר על פי הסכם זה, והשוכר
מתחייב לשפות את המשכיר עבור כל הוצאה או פיצוי שהמשכיר יתבע לשלמם ואשר מקורם בנזק אשר בתחום אחריותו של השוכר על פי הסכם זה.
11.4 השוכר מתחייב לבטח את דירתו מפני נזקי ו/או פגיעות צד ג' של אורחיו של השוכר ו/או בני משפחתו.

12. סיום החוזה:

12.1 בסיום תקופת השכירות, או אם תבוטל זכות השכירות של השוכר כאמור להלן (לעיל ולהלן: "תום תקופת השכירות"), יחזיר השוכר את הדירה למשכיר וימסור את החזקה בה כשהדירה נקיה, פנויה מכל אדם וחפץ השייך לשוכר והיא במצב טוב ותקין למעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל בלבד.
12.2 במידה ולא יפנה השוכר את הדירה עם סיום תקופת השכירות ו/או לא יחזיר את החזקה בדירה לידי המשכיר כאמור, ישלם השוכר למשכיר סך של 500 ₪ (במילים: חמש מאות שקלים חדשים) עבור כל יום של עיכוב ופיגור בפינוי המושכר, כפיצוי סביר ומוסכם מראש בגין הנזקים שיגרמו למשכיר.
זאת, מבלי לפגוע בזכויות המשכיר להוכיח ולקבל דמי נזק גבוהים יותר אם נגרם לו נזק שכזה.
הצדדים מתחייבים מראש ובכתב כי לא יטענו כנגד סבירות הסכום הנ"ל.
12.3 מבלי לפגוע באמור לעיל, באם לא יפנה השוכר את הדירה עם תום תקופת השכירות ו/או לא יחזיר את החזקה בה למשכיר, יהיה המשכיר רשאי לפעול לפי שיקול דעתו, לנתק את המים והחשמל לדירה, לפרוץ לדירה ולהוציא את המיטלטלין השייכים לשוכר והשוכר נותן את הסכמתו לכך, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המשכיר לפנות לערכאות ולבקש כל סעד חוקי לרבות צו פינוי וביצוע בעין.
12.4 למען הסר ספק מועד החזרת החזקה בדירה תחשב פינויה המוחלט של הדירה מכל חפץ והשבת המפתח למשכיר.

13. הפרות וסעדים:

13.1 אירועו של כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב כהפרה יסודית של החוזה:
א. אם השוכר לא שילם במועדו איזשהו תשלום שהוא חייב בו לפי הוראות חוזה זה. איחור של עד 3 ימים בתשלום לא יהווה הפרה למרות שיישא, כמו כל פיגור בתשלום עפ"י חוזה זה, ריבית חריגה שקלית כמקובל בבנק לאומי בע"מ.
ב. אם מי מבין הצדדים הפר או לא מילא איזו מהתחייבויותיו לפי סעיפים 9,7,6,5,3,2, ו - 10 לחוזה זה, המהווים תנאים יסודיים ועיקריים לחוזה, ולא תיקן ההפרה תוך 3 ימים מיום שניתנה לו התראה בכתב.
13.2 בהפרת החוזה ע"י השוכר באירוע אחד מן המקרים המנויים בפיסקה 12.1 לעיל, יהיה המשכיר רשאי, אך לא חייב, להודיע לשוכר על ביטול זכות השכירות שלו באופן מיידי, ובמקרה זה יהא על השוכר לפנות את הדירה תוך 14 יום מיום מתן הודעת ביטול החוזה, מוסכם כי בגין חודשי שכירות שטרם נוצלו יוחזר הכסף לשוכר, במצב זה מוסכם כי יינתן פיצוי מוסכם למשכיר של חודש שכירות.
13.3 בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה השוכר חייב לפצות את המשכיר עבור כל הנזקים שיגרמו למשכיר עקב הפסקת השכירות.
13.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד לתבוע כל סעד ו/או זכות המוענקים לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
13.5 במקרה והייתה הפרה יסודית, וניתנה התראה לתיקון ההפרה כמוסכם בהסכם זה, ולא עמד בה השוכר. יחל מועד הפיצוי המוסכם כמופיע בסעיף 11.2 יחל רק 14 ימים ממועד המצאת ההודעה לעיל יחול גם כן וזאת ממועד סיום התקופה בה יש לתקן את הליקוי.

14. בטחונות:

14.1 להבטחת התחייבויותיו של השוכר לפי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע ביתר התחייבויות השוכר, פינוי המושכר במועד, תשלום כל נזק שייגרם למושכר, תשלום דמי השכירות ותשלומים אחרים המוטלים על השוכר על פי הסכם זה, ימציא השוכר ערבות צד ג' של 2 ערבים לשביעות רצון המשכיר אשר יחתמו על נוסח הערבות כמופיע בסוף חוזה והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

14.2 כמו כן במעמד החתימה על חוזה השכירות יחתמו הערבים על שטר ערבות הוואל שמספרו XXXX המוגבל בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪).
14.3 שטר הערבות יוחזר לשוכר עם פינוי הדירה ע"י השוכר ובתנאי שקיים את כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ויסלק את כל חובותיו לעיריה, לחברת החשמל, וועד הבית, מים, בזק, חברות הכבלים ולכל גוף אחר בעניין המושכר.
14.4 כמו כן ימציא השוכר ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המשכיר בסך 20,000 ₪, שיבטיח את כל התחייבויותיו של השוכר לעיל במידה ותהיה הפרה מצד השוכרים סכום זה יהווה פיצוי מיידי לכל נזק שייגרם למשכיר. מוסכם כי השוכר יכול לחילופין להמציא סכום של 20,000 ₪ שיוחזק בידי עו"ד גיל ברבלק בנאמנות, ויוחזר לשוכר לאחר סיום תקופת השכירות ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לעיל, מוסכם כי הכסף שבנאמנות יוצמד למדד המחירים לצרכן בפק"מ שבועי.

15. שונות:

15.1 כל ארכה, הנחה, ויתור או נקיטת צעדים, לא ייחשבו כויתור על איזו מזכויות הצדדים עפ"י הוראות חוזה זה או על פי כל דין, אלא אם נערכו בכתב ונחתמו בידי הצדדים.


16. הודעות:

16.1 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן, ומשלוח דואר לכתובות הנ"ל ייחשב כהמצאה בתום שלושה ימים ממועד המשלוח.


ולראיה באו הצדדים על החתום:


_____________________ ____________________
ה מ ש כ י ר ה ש ו כ ר

ערבות של הערבים:
אנו הח"מ:

1.
שם הערב: XXX
2.
שם הערב: XXX

מס' זיהוי: XXX

מס' זיהוי: XXX

כתובת מגורים: XXX

כתובת מגורים: XXX

טלפון: _______________________

טלפון: _________________________

מקום העבודה: _________________

מקום העבודה: ___________________
כולנו יחד וכ"א מאתנו לחוד ערבים בזה כלפי המשכיר בערבות בלתי חוזרת עבור השוכר לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ולכל התחייבויות השוכר בקשר עם השכירות ו/או המושכר עפ"י הסכם זה.

כמו-כן, אנו ערבים אישית, כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, בערבות בלתי חוזרת, לכל התחייבויות השוכר כלפי המשכיר שיקומו עקב הארכת תוקפו של הסכם זה בכתב או בע"פ ו/או עקב שינוי דמי השכירות ו/או תנאי ההסכם, לכל ההתחייבויות שיהיו לשוכר כלפי המשכיר בגין תקופת שכירות נוספת ולכל חיובי השוכר כלפי המשכיר בגין אי פינוי המושכר ובגין חיובים הנובעים מהפרת ההסכם.

המשכיר יהיה רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו לתת לשוכר ארכות והנחות, להחליף ולשנות ביטחונות ולהתפשר עם השוכר, ופעולות כאלו לא יפגעו בשום אופן בתוקף ערבותנו זו.

כתב ערבות זה יחייב כל אחד מאתנו גם כלפי חליפי המשכיר.

ידוע לנו כי הסכמת המשכיר להשכיר את הנכס לשוכר ניתנה אך ורק בהתבסס על ערבות זו.

אנו מצהירים כי קראנו את ההסכם הנ"ל, הבנו את תוכנו ואנו מקבלים על עצמנו ערבות זו לאחר שהבנו את ההסכם ואת מהות התחייבותנו שבכתב ערבות זה.

ולראיה באנו על החתום:
XXX

XXX

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
כל מה שחובה לדעת כשקונים דירה, מוכרים דירה ומשקיעים בנדל"ן
קבוצת נדל״ן דיל